Betrokken
Partners

Re-integreren doe je niet alleen, maar is de verantwoordelijkheid van jou en je werkgever. Je leidinggevende en/of commandant, verschillende defensie-artsen en expertisecentra zoals het Dienstencentrum Re-integratie (DCR) staan altijd klaar om je te helpen. Om het overzichtelijk voor je te houden, vind je hieronder alle partners die je in je re-integratietraject kunt tegenkomen.

Je leidinggevende/ commandant

Je direct leidinggevende heeft, naast jou, een grote verantwoordelijkheid als het gaat om jouw re-integratietraject. Hij of zij neemt het initiatief voor re-integratiebegeleiding en geeft uitvoering aan de taken en verantwoordelijkheden die voortkomen uit de wetgeving (Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Wet verbetering poortwachter) en het Defensiebeleid. Je leidinggevende kan advies inwinnen bij P&O-adviseurs (Personeel & Organisatie), Verantwoordelijk Militair Arts (VMA)/bedrijfsarts en specialisten van het Dienstencentrum Re-integratie (DCR). Daarnaast vraagt hij of zij bijvoorbeeld het Militair Geneeskundig Onderzoek (MGO) aan voor militairen en het Functiegeschiktheidsadvies (FGA) voor burgermedewerkers. Tenslotte heeft je leidinggevende een coördinerende rol in het Sociaal Medisch Team (SMT), een adviesorgaan op het gebied van onderwerpen als ziekteverzuim, re-integratie, uitzendbaarheid en dienstverlating.

Afspelen

Het verhaal van Karen, leidinggevende bij Defensie

Het Eerstelijns Gezondheidsbedrijf (EGB)

Het Eerstelijns Gezondheidsbedrijf is verantwoordelijk voor de geïntegreerde zorg voor militairen en voert (onder verantwoordelijkheid van het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden, CEAG) verzuimbegeleiding uit voor burgermedewerkers. Het EGB bestaat uit verschillende medische zorg teams (MZT) verdeeld over de regio’s. Op een MZT zijn verschillende disciplines werkzaam, denk aan Algemeen Militair Artsen (AMA), (militaire) huis- en bedrijfsartsen, fysiotherapeuten, praktijkmanagers, (militair) verpleegkundigen en assistenten.

Het Dienstencentrum Re-integratie (DCR)

Het Dienstencentrum Re-integratie is het expertise- en dienstencentrum op het gebied van re-integratie. Als de verwachting is dat je langer dan één jaar ziek zult zijn, word je overgedragen aan het DCR. Je leidinggevende is dan niet meer verantwoordelijk voor de re-integratiebegeleiding, maar een re-integratiebegeleider van het DCR. Het DCR ondersteunt jou in je re-integratietraject, maar staat ook klaar met advies voor leidinggevenden, P&O-functionarissen en andere betrokken personen bij het uitvoeren van hun re-integratietaken. Het DCR houdt zich daarnaast bezig met de coördinatie van de uitvoering van de wettelijke werkgeversverantwoordelijkheden.

Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden (CEAG)

Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden (CEAG) is verantwoordelijk voor de door het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB) uitgevoerde verzuimbegeleiding van jou als burgermedewerker. Daarnaast draagt het CEAG bedrijfsgeneeskundig bij aan preventie, veiligheid, gezondheid en welzijn en draagt het bij aan het in stand houden en verbeteren van jouw inzetbaarheid als militair of burgermedewerker door het leveren van expertise, adviezen en diensten op het gebied van Force Health Protection, veiligheidsmanagement en arbodienstverlening.

Het bedrijf voor Bijzondere Medische Beoordelingen (BMB)

Een arbeidsdeskundige van het bedrijf voor Bijzondere Medische Beoordelingen levert arbeidsdeskundig advies als voor jou als burgermedewerker het Functiegeschiktheidsadvies (FGA) is aangevraagd. Daarnaast voert BMB het Militair Geneeskundige Onderzoek (MGO) uit bij militairen om te bepalen of je nog voldoet aan de bijzondere militaire functie-eisen, met andere woorden: of je nog dienstgeschikt bent.

Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW)

Vermoedt je leidinggevende en/of commandant dat je door sociale redenen niet inzetbaar of uitzendbaar bent? Dan schakelt hij of zij Bedrijfsmaatschappelijk Werk in. BMW stelt vast op basis van een psychosociaal onderzoek of er sprake is van een sociale inzetbaarheidsbeperking en adviseert je commandant en/of leidinggevende over jouw specifieke problematiek, de vermoedelijke duur ervan, urgentie en je mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van je inzetbaarheid. BMW voert indien nodig ook psychosociale begeleiding uit. Indien de verwachting is dat de sociale inzetbaarheidsbeperking langer dan een jaar duurt wordt je in principe overgedragen aan het DCR.